വൈകി വന്ന വസന്തം

Vaiki Vanna Vasantham (Malayalam Movie)
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 28 November, 1980