ഒരു പൂവിരന്നു അതു കൈയ്യിൽ വന്നു

 

ഒരു പൂവിരന്നു അതു കൈയ്യിൽ വന്നു
പിന്നെ പൂവനമൊന്നോടേ
കവരാൻ കൊതിച്ചു ഒരു കുരങ്ങച്ചൻ ആരെന്നറിയാമോ

ഒരു പൂ ഒരു പൂ ഒരു പൂവിരന്നു അതു കൈയ്യിൽ വന്നു
പിന്നെ പൂവനമൊന്നോടേ
കവരാൻ കൊതിച്ചു ഒരു കുരങ്ങച്ചൻ ആരെന്നറിയാമോ

പുളി ചക്കാത്തിനു ഒളി ചക്കാത്തിനു വായല്ലോ തൻ ചന്തം
ചിലർക്കെപ്പോഴുമേ ഇനി എന്നിങ്ങനെ സുഖം ഭിക്ഷാപാത്രത്തിൽ
ഒരു പൂ ഒരു പൂ ..

അനാഥനാനെങ്കിലും അഗതിയാണെങ്കിലും
 അഭിമാനം തൻ ധനം
അതുമില്ലാതാകിലോ
ഏതു വീടുമേ സത്രമാക്കിടും
എന്തിനുമേതിനും എന്നും കൈ നീട്ടും
നാം  കൊടുത്താൽ മുഖം പൂവായിടും
നാം എതിർത്താൽ മുഖം തീയായിടും
പൂച്ചയായ് പിന്നെ മാറും  പാൽ കുടിക്കും കണ്ണടക്കും

ഒരു സൂചി കടക്കുവാൻ ഇടം നൽകുമെങ്കിലോ
ഒരു തൂമ്പ കടത്തിടും മഹാ ബോറനാണവൻ (2)
നനഞ്ഞ മണ്ണിലേ പടം വരച്ചിടൂ
നന്മകൾ തന്നുടെ വിളനിലമതു ഭാവം
കൊടി പിടിക്കാൻവകുപ്പുണ്ടാക്കണം
കളി കുരക്കൻ വരും ഉണ്ടാകണം
നാളെ നാളെ എന്നു കരുതിയതിനാൽ തലയ്ക്കും മീതെയായ്

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Oru poovirannu

Additional Info