ഉയരങ്ങളിൽ

Released
Uyarangalil (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
Runtime: 
157മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 November, 1984