തൃഷ്ണ

Released
Thrishna
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 October, 1981