തൃഷ്ണ

Thrishna
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 23 July, 1981