സ്ത്രീയ്ക്കു വേണ്ടി സ്ത്രീ

Sthreekku vendi Sthree
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: