പ്രവാചകൻ

Pravachakan
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 1 May, 1993