പിറവി

Released
Piravi
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
104മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 11 August, 1989