നിവേദ്യം

Released
Nivedhyam
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 18 August, 1978