കാത്തിരുന്ന നിമിഷം

Kaathirunna Nimisham
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 17 February, 1978