കാശ്

കഥാസന്ദർഭം: 

ധനമോഹികളായ നാലു ചെറുപ്പക്കാർ പണത്തിനുവേണ്ടി പ്രമുഖ ബിസിനസ്സ്മാന്റെ മകളെ കിഡ് നാപ്പ് ചെയ്യുകയും അതേത്തുടർന്ന് അവർ ചെന്നുപെടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും നായകന്റെ പ്രതികാരവുമാണ് മുഖ്യപ്രമേയം.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
114മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 26 October, 2012

_qCdjv9-FxE