എഴുതാപ്പുറങ്ങൾ

Released
Ezhuthappurangal
കഥാസന്ദർഭം: 

മൂന്നു സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങളുടെ ജീവിതസഞ്ചാരങ്ങളിലൂടെ  സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന അസ്തിത്വപ്രശ്നങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ചയാവുന്ന സിനിമ.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
119മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 3 January, 1987