ദേശാടനക്കിളി കരയാറില്ല

Desatanakkili Karayarilla / The Migratory Bird Never Cries
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
തിങ്കൾ, 17 March, 1986