ചന്ദ്രഹാസം

Released
Chandrahasam-Malayalam Movie 1980
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 August, 1980