ചക്കരമുത്ത്

Released
Chakkaramuth
കഥാസന്ദർഭം: 

മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വ്യക്തിയായ അരവിന്ദൻ തനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അനിതയെ പ്രണയിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവൾ പ്രണയിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളെയാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അവൾക്കു വേണ്ടി സാഹസികമായ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അരവിന്ദൻ തയ്യാറാകുന്നു.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
Tags: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Sunday, 17 September, 2006