ആടുജീവിതം

Under Production
Aadujeevitham
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ജോർദ്ദൻ, സഹാറ മരുഭൂമി