ഒന്നും മിണ്ടാത്ത ഭാര്യ

Onnum Mindatha Bharya
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Sunday, 22 April, 1984