അമ്പലക്കര പഞ്ചായത്ത്‌ (കഥ പറയും കായല്‍)

Ambalakkara Panchayathu (Kadha Parayum Kaayal)
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 13 April, 1988