അങ്ങാടി

Released
Angadi
കഥാസന്ദർഭം: 

കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടിയിലെ തൊഴിലാളികളുടെയും മുതലാളിമാരുടെയും ജീവിതവും, അവർ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളുമാണ് ഇതിവൃത്തം.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 18 April, 1980