സ്വത്ത്

Swathu
Producer: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 27 September, 1980