ശിഖരങ്ങൾ

Sikharangal
കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 21 December, 1979