നിവേദ്യം

Nivedhyam
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 18 August, 1978