പ്രിയമുള്ള സോഫിയ

Priyamulla Sofia
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 19 September, 1975