കെ രാമൻ

Name in English: 
K Raman
Artist's field: 
Alias: 
രാമൻ
രാമു

കുട്ടിക്കുപ്പായം എന്ന ചിത്രത്തിൽ ചമയം നിർവ്വഹിച്ചു