ബഞ്ചമിൻ

Name in English: 
Benjamin

ശബരിമല ശ്രീധർമ്മശാസ്തായുടെ ഛായാഗ്രഹണം