തലപ്പാവ്

Thalappavu
കഥാസന്ദർഭം: 

വയനാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നക്സൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കു വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒരു ചിത്രം.
2005-ൽ പഴയ കാല പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിരുന്ന ആർ രാമചന്ദ്രൻ നായർ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്ന 1970-ലെ നക്സൽ വർഗ്ഗീസ് കൊലക്കേസിനെ ആസ്പദമാക്കി നിർമ്മിച്ച ചിത്രം.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 12 September, 2008

thalappav movie poster

6g4cKpIzQsw