ശംഖുപുഷ്പം

Released
Shanghupushpam
കഥാസന്ദർഭം: 

സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിന്റെ യശസ്സ് മാത്രം ലക്ഷ്യമുള്ള ഒരു ഡോക്ടറുടെയും, അയാളുടെ സ്വാർത്ഥതയിൽ ബലിയാടാവുന്ന മറ്റൊരു ഡോക്ടറുടെയും കഥ

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 31 March, 1977