സമാഗമം

Samagamam
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 May, 1993

ഈ സിനിമയ്ക്ക് ആദ്യം നിശ്ചയിച്ച പേര് അനുയാത്ര എന്നായിരുന്നു.. റിലീസിന് കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് അനുയാത്ര മാറ്റി സമാഗമം ആക്കുകയായിരുന്നു