റോജാ

സംവിധാനം: 

 

തമിഴിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച റോജാ, മലയാളം, ഹിന്ദി, മറാത്തി, തെലുങ്ക് എന്നീ ഭാഷകളിലേക്കും ഡബ്ബ് ചെയ്യപ്പെട്ടു.