രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ

Released
Randu Penkuttikal
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 28 April, 1978