പത്താം അദ്ധ്യായം

Patham Adhyayam
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 13 August, 2010