നിറക്കാഴ്ച

Nirakazhcha
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 27 August, 2010

ഒരു ഇറ്റാലിയൻ പെയിന്റർ രാജാ രവി വർമ്മയുടെ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്‌ക്കുവാനായി ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നതും തുടർന്ന അയാളുടെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് മോഡലാവുന്ന പെൺകുട്ടിയുമായി പ്രണയത്തിലാവുന്നതുമാണു ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം.