ഈ സ്നേഹതീരത്ത് (സാമം)

Ee Snehatheerathu (Saamam) (Malayalam Movie)