സൂപ്പർ‌‌സ്റ്റാർ

Superstar
Screenplay: 
Dialogues: 
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
128മിനിട്ടുകൾ