അയനം

Ayanam (Malayalam Movie)
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 

Ayanam movie poster

പോസ്ടറിനു നന്ദി Rajagopal Chengannur