വീണ്ടും ലിസ

Veendum Lisa
കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 9 September, 1987

veendum lisa poster