കടൽ

നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 8 June, 1968