പ്രിയേ നിനക്കു വേണ്ടി

Priye Ninakku Vendi
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 12 December, 1975

priye ninak vendi