101 ചോദ്യങ്ങൾ

Released
101 Chodyangal
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടും കേട്ടും അനുഭവിച്ചും തയ്യാറാക്കുന്ന 101 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം.

സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 26 July, 2013
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തിരുവല്ല, കവിയൂർ, പുളിക്കീഴ് എന്ന് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായത്.

NKQIpzT_4OM