സിന്ദൂരാരുണ

 

സകുങ്കുമ വിലേപനാ-
മളികചുംബി കസ്തൂരികാം
സ മന്ദഹസിതേക്ഷണാം
സശരചാപ..പാശാങ്കുശാം
അശേഷജന മോഹിനീ- മരുണമാല്യ ഭൂഷാമ്പരാം

ജപാ കുസുമ ഭാസുരാം  ജപ വിധൗ
സ്മരേദംബികാം..

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Sindhooraaruna