നന്മയുള്ള നാട്

നന്മയുള്ള നാട് കള്ളമില്ലാ നാട്..
ആ നാടിനന്നുമിന്നും
എന്തു ഭംഗി,എന്തൊരു ഭംഗി
കുംഭക്കളിയുണ്ട്...
കണ്യാർ കളിയുണ്ട്...
എങ്ങുമില്ലാകാഴ്ചയിന്നും
കാത്തു വയ്ക്കണ നാട്...
ആ നാടിനന്നുമിന്നും
എന്തു ഭംഗി,എന്തൊരു ഭംഗി...

വാളണിഞ്ഞ് ചിലമ്പണിഞ്ഞ്...
ദേവി വാഴണ കോവിലുണ്ട്...
പള്ളിയുണ്ട് മസ്ജിദുണ്ട്....
അമ്പലക്കുളങ്ങളുണ്ട്....
നെല്ലോലക്കതിരാടി നിക്കണ പുഞ്ചപ്പാടമുണ്ട്....
ആ നാടിനന്നുമിന്നും..
എന്തു ഭംഗി,എന്തൊരു ഭംഗി..(നന്മയുള്ള)

കരിമ്പന കുട പിടിയ്ക്കണ
നീണ്ട നാട്ടു വഴികളുണ്ട്...
മഞ്ഞണിഞ്ഞമലയുമുണ്ട്...
കൊലുസ്സ്‌ ചാർത്തിയ പുഴയുമുണ്ട്..
തോറ്റം പാട്ടുകൾ പാടി
ചുറ്റണ നാട്ടു കാറ്റുമുണ്ട്....
ആ നാടിനന്നുമിന്നും
എന്തു ഭംഗി,എന്തൊരു ഭംഗി..(നന്മയുള്ള)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
6
Average: 6 (1 vote)
Nanmayulla nadu