നമസ്തേ ശരണ്യേ

നമസ്തേ ശരണ്യേ ശിവേ സാനുകമ്പേ
നമസ്തേ ജഗദ് വ്യാപികേ വിശ്വരൂപേ നമസ്തേ ജഗദ് വന്ദ്യ പാദാരാവിന്തെ
നമസ്തേ ജഗദ് താരിണി ത്രാഹി ദുർഗ്ഗെ..

അനാഥസ്യ ദീനസ്യ തൃഷ്ണാ തുരസ്യ
ഭയാർത്തസ്യ ഭീതസ്യ ബന്ധസ്യ ജന്തോ
ത്വമേകാ ഗതിർദേവി നിസ് താരകത്രി
നമസ്തേ ജഗദ് താരിണി ത്രാഹി ദുർഗ്ഗെ..

അരണ്യേ രണേ ദാരുണേ ശത്രുമദ്ധ്യേ
ജലേ സഡ് കടേ രാജഗ്രേഹേ പ്രവാതെ
ത്വമേകാ ഗതിർ ദേവി നിസ്താര ഹേതുർ
നമസ്തേ ജഗദ് താരിണി ത്രാഹി ദുർഗ്ഗെ..

അപാരേ മഹാദുസ്തരേ ത്യം തഘോരേ
വിപത്സാഗരേ മജ്ജതാം ദേഹജാമ്..
ത്വമേകാ ഗതിർദേവി നിസ്താര ഹേതുർ
നമസ്തേ ജഗദ് താരിണി ത്രാഹി ദുർഗ്ഗെ.

നമ്മശ്ചണ്ടികേ ചംഡദുർദംഡലീലാ
സമുത് ഖംഡിതാ ഖംഡിതാ ശേഷശത്രോ..
ത്വമേകാ ഗതിർ ദേവി നിസ്താര ബീജം
നമസ്തേ ജഗദ് താരിണി ത്രാഹി ദുർഗ്ഗെ..

ത്വമേകാ സദാരാധിതാ സത്യവാദിന്യ
നേകാഖില ക്രോധനാ ക്രോധനിഷ്ഠ
ഇഡാ പിംഗലാ ത്വം സുഷുമ്‌നാ ച നാഡി
നമസ്തേ ജഗദ് താരിണി ത്രാഹി ദുർഗ്ഗെ..

നമോ ദേവി ദുർഗ്ഗെ ശിവേ ഭീമനാദേ
സദാ സർവ്വസിദ്ധി പ്രഭാതൃ സ്വരൂപേ
വിഭൂതി ശചീ കാലരാത്രി : സതി ത്വം
നമസ്തേ ജഗദ് താരിണി ത്രാഹി ദുർഗ്ഗെ..

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
7
Average: 7 (1 vote)
Namasthe saranye