ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി

ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി
ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി
ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി
നാനാലങ്കാര ഭൂഷിതേ
ജകസ്ഥിതേ ജകൻമാധർ മഹാലക്ഷ്മി നമോസ്ഥുതേ
ശ്വേതാം ബരധരേ ദേവി
നാനാലങ്കാര ഭൂഷിതേ
ജകസ്ഥിതേ ജകൻമാധർ മഹാലക്ഷ്മി നമോസ്ഥുതേ

നമോസ്ഥുതേ
പത്മാസനസ്ഥിതേ ദേവി
പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപിണി
പത്മാസനസ്ഥിതേ ദേവി
പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപിണി
പരമേശിജകൻമാധർ മഹാലക്ഷ്മി നമോസ്ഥുതേ
നമോസ്ഥുതേ

ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി
നാനാലങ്കാര ഭൂഷിതേ
ജകസ്ഥിതേ ജകൻമാധർ മഹാലക്ഷ്മി നമോസ്ഥുതേ
ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി
നാനാലങ്കാര ഭൂഷിതേ
ജകസ്ഥിതേ ജകൻമാധർ മഹാലക്ഷ്മി നമോസ്ഥുതേ
നമോസ്ഥുതേ…

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Shwethambharadhara

Additional Info

Year: 
2012