അനുരാഗം അനുരാഗം അതിനാഴം തേടുന്നു ഞാൻ -M

അനുരാഗം അനുരാഗം അതിനാഴം തേടുന്നു ഞാൻ
അനുരാഗം അനുരാഗം അതിനാഴം തേടുന്നു ഞാൻ
തിരയിൽ നൂറു ജലകണം അതിലോ ഞാനൊരുകണം
നോവുമീ സുഖാനുഭവമതിനേഴു വർണ്ണമോ ഹോ ഹോ ഹോ
അനുരാഗം അനുരാഗം അതിനാഴം തേടുന്നു ഞാൻ
ആ ആ ആ ആ……