അനുരാഗം അനുരാഗം അതിനാഴം തേടുന്നു ഞാൻ

അനുരാഗം അനുരാഗം അതിനാഴം തേടുന്നു ഞാൻ
അനുരാഗം അനുരാഗം അതിനാഴം തേടുന്നു ഞാൻ
തിരയിൽ നൂറു ജലകണം അതിലോ ഞാനൊരുകണം
നോവുമീ സുഖാനുഭവമതിനേഴു വർണ്ണമോ ഹോ ഹോ ഹോ
അനുരാഗം അനുരാഗം അതിനാഴം തേടുന്നു ഞാൻ
ആ ആ ആ ആ……