ഇൻഡി പള്ളാശേരി

Indy Pallaseri
Indy Pallaseri
ഇന്ത്യൻ പള്ളാശേരി

തിരക്കഥാകൃത്ത് ബാബു പള്ളാശേരി യുടെ മകൻ ഇൻഡി പള്ളാശേരി, ഇടുക്കി ഗോൾഡ്, ഹാപ്പി ജേർണി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു

Indy Pallassery