ഗോകുൽ സുരേഷ്

Gokul Suresh
ഗോകുൽ സുരേഷ് ഗോപി

ചലച്ചിത്രനടൻ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മകൻ ഗോകുൽ സുരേഷ്. ആദ്യ ചലച്ചിത്രം 'മുത്തുഗവു'