ജമിനി ഇൻഡസ്ട്രീസ് & ഇമേജിങ്

Gemini Industries & Imaging Ltd