വിധേയൻ

Released
Vidheyan
കഥാസന്ദർഭം: 

പട്ടേലർ, തൊമ്മി എന്നീ രണ്ടു കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന , അധികാരം ഉള്ളവൻ അതില്ലാത്തവന്റെ നേർക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ മ്ലേച്ചത്തരങ്ങളും വിശദമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന, അടിയാളനു യജമാനനോടുള്ള അടിമത്തം കാണിക്കുന്ന  സിനിമ . അന്ധമായ യജമാനസ്നേഹം കാണിക്കുന്ന ഒരു വിധേയന്റെ കഥ.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 February, 1994