മീരാ സാഹിബ്

Meera

അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സിനിമകളിലെ മുഖ്യ/സംവിധാന സഹായി ആണ് മീര എന്ന മീരാ സാഹിബ്.