മുഖാമുഖം

Released
Mukhamukham (Malayalam Movie)
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
107മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 23 November, 1984

കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ചിത്രം എന്നു പരക്കെ വിമർശനം ഉയർന്ന ചിത്രമാണിത് .